آیت‌الله خاتمی مردی خیّر، بسیار باتقوا، محتاط و اهل بخشش و سخاوت بودند. به طوری كه ملك مادریشان را كه به ایشان ارث رسیده بود فروختند و به محرومین دادند. ایشان با اینكه عالِم بود، اما بسیار افتاده بود و تكبّر نمی‌ورزیدند. اكثر اوقات كه به منزل ایشان می‌رفتم اگر كاری به من فرمودند بسیار خوشحال می‌شدم و ایشان همیشه موقع برگشتن مرا تا در اتاق همراهی می‌كردند. من هر چه اصرار می‌كردم باز هم مرا بدرقه می‌كردند.

بعضی افراد آبرومند بودند كه در ظاهر نیاز خود را نشان نمی‌دادند، ایشان همیشه به بنده می‌گفت، فلانی بدون اینكه كسی خبردار شود برو و به نحوی به اینها كمك كن. حتی توصیه می‌كردند مراقب باشید اگر زمانی كه برای كمك به منزل كسی رفتید، آشنایی در خانه‌اش حضور داشت، طوری رفتار كنید كه آن آشنا متوجه نشود. همیشه در مورد روحانیون تا آنجا كه در قدرت داشتند كمك می‌كردند. وقتی از راه دور می‌آمدند، از آنها پذیرایی می‌كردند. به یاد دارم كه یك روز صبح زود كه به منزل ایشان رفتم، چهارنفر از معمّمین آنجا بودند. آقا سؤال كرد از كجا می‌آئید؟ گفتند: از كرمان یكی از آنها تعریف كرد كه بالای منبر بودیم و در آن مجلس رئیس شهربانی و مأموران حضور داشتند تا كسی از رژیم بد نگوید. با چنین شرایطی ناگهان پسر بچه ۹، ۱۰ ساله‌ای از میان جمعیت برخاست و شعار مرگ بر شاه داد. در همین موقع چراغهای مسجد خاموش شد. من از منبر پایین آمدم و عبا و عمّامه خود را سپردم و مخفیانه به اینجا آمدم.

خلاصه ایشان به تمام معنا با محبت و آقا بودند و اگر كسی كاری جزئی انجام می‌داد، آن را در نظر داشتند. ایشان برای اینكه بچه‌های با استعداد را به مدرسه علمیّه بكشانند، بعد از شناسایی آنها همراه با هم به در خانه‌هایشان می‌رفتیم و ایشان آنها را تشویق می‌كرد كه به مدرسۀ علمیه بیایند.