من تقریباً ۶ یا ۷ ساله بودم كه همیشه با مادرم به مسجد آقا می‌رفتم. منزل ما روبروی مسجد بود. هیچ‌گاه فراموش نمی‌كنم كه آقا همیشه وضو را كنار خیابان و درب مسجد می‌گرفتند. ایشان عبای خود را روی دیواری می‌گذاشتند و در ملأ عام وضو می‌گرفتند. همیشه یا بیشتر اوقات با خانواده به مسجد می‌آمدند ایشان با اخلاق خوب و برخورد اخلاقی به همه تعلیم اخلاق می‌دادند.