پست الکترونیک : info@khatami-culc.ir

اردکان صندوق پستی : ۱۱۱-۸۹۵۱۵

تلفن اردکان :۰۳۵۲۷۲۲۳۷۳۷

تلفن تهران :۶۶۴۱۲۶۶۷