در اينجا ميتوانيد خاطرات افرادي را بخوانيد كه شايد سالها و يا شايد لحظه اي از حضور پر بركت “آقا” مستفيض شده اند